00:22:26  * gskachkovquit (Quit: gskachkov)
00:31:11  * gskachkovjoined
00:40:20  * gskachkovquit (Quit: gskachkov)
00:41:00  * AtumT_quit (Remote host closed the connection)
01:09:01  * gskachkovjoined
01:10:39  * gskachkovquit (Client Quit)
01:19:33  * gskachkovjoined
01:23:33  * gskachkovquit (Client Quit)
01:24:32  * gskachkovjoined
01:28:18  * gskachkovquit (Client Quit)
01:28:22  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
01:29:00  * Fishrock123joined
01:29:52  * gskachkovjoined
01:29:55  * gskachkovquit (Client Quit)
01:33:21  * Fishrock123quit (Ping timeout: 258 seconds)
01:41:15  * not-an-aardvarkjoined
02:03:03  * Fishrock123joined
02:04:28  * Fishrock123quit (Client Quit)
04:45:07  * jmdyckquit (Remote host closed the connection)
05:29:58  * bathosjoined
05:54:48  * bathosquit (Quit: bathos)
06:12:07  * gskachkovjoined
06:13:34  * gskachkovquit (Client Quit)
06:13:49  * bathosjoined
06:35:09  * bathosquit (Quit: bathos)
09:20:58  * not-an-aardvarkquit (Quit: Connection closed for inactivity)
09:41:53  * iosysquit (Ping timeout: 246 seconds)
09:44:50  * iosysjoined
10:25:11  * mylesborinsquit (Quit: farewell for now)
10:25:41  * mylesborinsjoined
12:22:53  * jmdyckjoined
12:47:00  * AtumTjoined
12:49:19  * bathosjoined
13:05:48  * d_runquit (Excess Flood)
13:06:04  * d_runjoined
15:39:27  * Bakkotquit (Ping timeout: 240 seconds)
16:52:09  * AtumTquit (Read error: Connection reset by peer)
16:55:15  * AtumTjoined
17:58:07  * AtumTquit (Ping timeout: 260 seconds)
18:02:20  * AtumTjoined
18:02:56  * bradleymeckjoined
19:30:00  * bradleymeckquit (Quit: bradleymeck)
21:34:57  * bradleymeckjoined
21:36:17  * bradleymeckquit (Client Quit)
22:46:13  * bradleymeckjoined
23:34:18  * bradleymeckquit (Quit: bradleymeck)