02:07:01  * othiym23_joined
02:13:57  * othiym23quit (*.net *.split)
02:14:04  * othiym23_changed nick to othiym23