14:13:41  * euoiajoined
14:21:18  * euoia_joined
14:23:47  * euoiaquit (Ping timeout: 264 seconds)
14:36:01  * euoiajoined
14:38:11  * euoia_quit (Ping timeout: 264 seconds)
15:09:57  * euoiaquit (Ping timeout: 260 seconds)
15:12:00  * euoiajoined
21:46:37  * euoiaquit (Ping timeout: 260 seconds)