18:21:58  * aiglesiasjoined
20:19:46  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
20:25:01  * aiglesiasjoined
22:14:09  * aiglesiasquit