00:37:20  * aiglesiasjoined
00:50:45  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
01:03:58  * aiglesiasjoined
01:15:45  * aiglesia_joined
01:19:00  * aiglesiasquit (Ping timeout: 245 seconds)
01:29:50  * aiglesia_quit (Ping timeout: 245 seconds)
01:34:55  * aiglesiasjoined
01:45:03  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
02:15:24  * aiglesiasjoined
02:19:49  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)