11:15:36  * aiglesiasjoined
11:18:28  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
11:18:57  * aiglesiasjoined
12:22:50  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
12:24:05  * aiglesiasjoined
15:49:39  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
16:03:29  * aiglesiasjoined
16:13:36  * aiglesiasquit (Remote host closed the connection)
16:58:45  * aiglesiasjoined
21:43:36  * aiglesiasquit