20:32:27  * aiglesiasjoined
22:09:39  * aiglesiasquit