01:37:33  * chjjjoined
01:37:33  * joshonthewebjoined
01:37:33  * mrjazzcatjoined
01:37:33  * owenb___________joined
01:37:33  * francois2joined
01:37:33  * SoreGumsjoined
01:37:33  * ecjoined
01:37:33  * funneljoined
01:37:33  * monokromejoined
01:37:33  * Slaytorsonjoined
01:37:33  * tobiejoined
01:37:33  * wesbosjoined
01:37:33  * parolinjoined
01:37:33  * jcrugzzjoined
01:37:33  * indexzerojoined
01:37:33  * debris`joined
01:37:33  * ajpianojoined
01:37:33  * ec\joined
01:37:33  * vessejoined
02:47:58  * chjjquit (Ping timeout: 272 seconds)
02:51:36  * mrjazzcatquit (Quit: Ex-Chat)
03:44:29  * chjjjoined
07:33:31  * chjjquit (Read error: Connection reset by peer)
07:34:40  * chjjjoined
14:02:52  * joshonthewebquit (Ping timeout: 260 seconds)
14:05:09  * joshonthewebjoined
16:15:17  * Fishrock123joined
17:36:56  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
18:02:54  * joshonthewebquit (Ping timeout: 250 seconds)
18:05:42  * joshonthewebjoined
19:17:36  * Fishrock123joined
19:18:18  * joshonthewebquit (Ping timeout: 250 seconds)
19:18:42  * joshonthewebjoined
19:39:17  * Fishrock123quit (Remote host closed the connection)
19:41:52  * parolinquit (Ping timeout: 252 seconds)
19:42:19  * joshonthewebquit (Ping timeout: 252 seconds)
19:42:19  * parolinjoined
19:43:27  * Fishrock123joined
19:47:55  * joshonthewebjoined
20:29:05  * Fishrock123quit (Quit: Leaving...)
21:53:09  * parolinquit (Write error: Broken pipe)
21:54:50  * parolinjoined