00:24:58  * DarkGodquit (Ping timeout: 240 seconds)
01:03:32  * kazuponjoined
01:39:59  * not^vjoined
01:53:08  * not^vquit (Ping timeout: 240 seconds)
02:02:23  * not^vjoined
02:02:37  * not^vquit (Client Quit)
03:18:38  * a_lequit (Ping timeout: 240 seconds)
04:16:28  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
04:19:11  * kazuponjoined
04:33:40  * a_lejoined
04:47:37  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
04:48:12  * a_lejoined
05:31:38  * kazupon_joined
05:36:07  * kazuponquit (Ping timeout: 272 seconds)
05:42:15  * luastonedjoined
05:43:22  * kazupon_quit (Remote host closed the connection)
05:44:51  * indexzerojoined
05:47:43  * kazuponjoined
05:50:39  * blessYahu_joined
05:50:45  * blessYahu_quit (Remote host closed the connection)
05:54:18  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
05:54:45  * kazuponjoined
06:42:11  * indexzeroquit (Quit: indexzero)
07:35:59  * DarkGodjoined
08:29:14  * SouLquit (Read error: Connection reset by peer)
08:31:39  * SouLjoined
10:52:39  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
10:54:48  * SouL_joined
10:56:16  * SouLquit (Ping timeout: 260 seconds)
11:12:18  * SouL_quit (Ping timeout: 240 seconds)
11:41:25  * SouLjoined
12:37:10  * SouLquit (Ping timeout: 264 seconds)
12:40:40  * SouLjoined
12:52:35  * SouLquit (Quit: No Ping reply in 180 seconds.)
12:53:47  * SouLjoined
13:23:51  * vifinojoined
13:49:03  * SouLquit (Remote host closed the connection)
13:55:13  * SouLjoined
14:27:06  * kazuponjoined
14:44:44  * a_lequit (Remote host closed the connection)
14:55:47  * kazupon_joined
14:59:06  * a_lejoined
15:02:41  * kazuponquit (*.net *.split)
15:02:41  * DarkGodquit (*.net *.split)
15:06:42  * DarkGodjoined
15:11:27  * travis-cijoined
15:11:27  <travis-ci>[travis-ci] luvit/luvit#853 (fixes/gnu_source - 2817052 : Ryan Phillips): The build passed.
15:11:27  <travis-ci>[travis-ci] Change view : https://github.com/luvit/luvit/commit/28170524c576
15:11:27  <travis-ci>[travis-ci] Build details : http://travis-ci.org/luvit/luvit/builds/30180113
15:11:27  * travis-cipart
15:58:10  * a_lequit (Remote host closed the connection)
16:11:21  * a_lejoined
16:59:52  * kazupon_quit (Remote host closed the connection)
17:02:18  * kazuponjoined
17:31:02  * DarkGodquit (Ping timeout: 245 seconds)
17:37:37  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
17:50:54  * kazuponjoined
17:55:12  * kazuponquit (Ping timeout: 245 seconds)
18:21:22  * kazuponjoined
18:24:52  * kazupon_joined
18:25:10  * DarkGodjoined
18:28:10  * kazuponquit (Ping timeout: 264 seconds)
18:29:33  * kazupon_quit (Ping timeout: 240 seconds)
19:25:37  * kazuponjoined
19:31:52  * kazuponquit (Ping timeout: 245 seconds)
20:16:34  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
20:17:08  * a_lejoined
20:19:31  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
20:20:03  * a_lejoined
20:28:07  * kazuponjoined
20:29:44  * not^vjoined
20:32:51  * kazuponquit (Ping timeout: 250 seconds)
20:33:55  * not^vchanged nick to ^4
20:55:57  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
20:56:25  * a_lejoined
21:13:25  * a_lequit (Remote host closed the connection)
21:14:36  * a_lejoined
21:29:08  * kazuponjoined
21:33:34  * kazuponquit (Ping timeout: 240 seconds)
21:35:30  * luastonedquit (Quit: Leaving.)
21:57:26  * kazuponjoined
21:57:26  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
21:57:33  * kazuponjoined
21:58:08  * kazuponquit (Remote host closed the connection)
22:18:06  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
22:18:32  * a_lejoined
22:32:23  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
22:32:46  * a_lejoined
22:51:15  * ^4quit (*.net *.split)
22:51:15  * vifinoquit (*.net *.split)
22:52:33  * SouLquit (*.net *.split)
22:52:33  * pquernaquit (*.net *.split)
22:52:33  * boxofroxquit (*.net *.split)
22:52:34  * erlbot--quit (*.net *.split)
22:53:10  * SouLjoined
22:53:10  * pquernajoined
22:53:10  * boxofroxjoined
22:53:10  * erlbot--joined
22:53:36  * vifinojoined
22:54:39  * bjornquit (*.net *.split)
22:55:11  * bjornjoined
22:56:30  * vifinoquit (Quit: Ze Cat now leaves...)
23:09:00  * kazuponjoined
23:13:46  * kazuponquit (Ping timeout: 264 seconds)
23:21:17  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
23:21:54  * a_lejoined
23:40:44  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
23:41:19  * a_lejoined
23:45:04  * a_lequit (Read error: Connection reset by peer)
23:45:44  * a_lejoined