00:25:42  * julianduquequit (Quit: leaving)
00:26:07  * julianduquejoined
00:43:22  * julianduquequit (Quit: leaving)
00:49:59  * klaemoquit (Remote host closed the connection)
01:06:00  * julianduquejoined
02:14:53  * juliandu1uejoined
02:15:28  * julianduquequit (Disconnected by services)
02:15:36  * juliandu1uechanged nick to julianduque
02:15:43  * julianduquequit (Changing host)
02:15:44  * julianduquejoined
02:23:30  * Samuel_Roldanjoined
03:07:23  * ramitos_quit (Quit: Textual IRC Client: www.textualapp.com)
03:11:03  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
08:53:18  * klaemojoined
08:57:14  * julianduquequit (Ping timeout: 255 seconds)
10:53:07  * klaemoquit (Remote host closed the connection)
11:00:41  * klaemojoined
13:30:33  * klaemoquit (Remote host closed the connection)
14:34:54  * Samuel_Roldanjoined
15:05:41  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
15:12:10  * Samuel_Roldanjoined
15:18:31  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
15:26:21  * ramitos_joined
15:36:24  * ramitos_changed nick to ramitos
15:39:24  * Samuel_Roldanjoined
15:46:39  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
16:00:44  * Samuel_Roldanjoined
16:16:38  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
16:25:02  * Samuel_Roldanjoined
17:37:41  * Samuel_Roldan_joined
17:37:51  * Samuel_Roldanquit (Read error: Connection reset by peer)
17:37:52  * Samuel_Roldan_changed nick to Samuel_Roldan
17:44:58  * julianduquejoined
17:46:16  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
17:53:50  * Samuel_Roldanjoined
18:50:11  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
18:55:22  * klaemojoined
18:55:37  * Samuel_Roldanjoined
19:00:25  * Samuel_Roldanquit (Client Quit)
19:04:27  * Samuel_Roldanjoined
19:07:42  * klaemoquit (Remote host closed the connection)
19:09:58  * Samuel_Roldanquit (Quit: Samuel_Roldan)
19:11:49  * klaemojoined
19:12:01  * julianduquequit (Ping timeout: 248 seconds)
19:38:01  * julianduquejoined
19:41:02  * julianduquequit (Client Quit)
21:14:21  * tilgovijoined
21:29:58  * klaemoquit (Remote host closed the connection)
22:08:19  * tilgoviquit (Ping timeout: 264 seconds)
23:10:23  * tilgovijoined
23:14:56  * tilgoviquit (Ping timeout: 246 seconds)
23:16:13  * tilgovijoined
23:33:40  * ramitosquit (Quit: Textual IRC Client: www.textualapp.com)