20:00:11  * ShekharReddyjoined
20:49:29  * ShekharReddyquit