00:29:58  * evilbettychanged nick to trollboy
05:34:20  * ShekharReddyjoined
18:16:04  * ChanServquit (*.net *.split)
18:22:11  * ChanServjoined
22:49:45  * ChanServquit (*.net *.split)
23:03:44  * ChanServjoined