00:19:35  * blackmesa1quit (Ping timeout: 276 seconds)
09:52:09  * blackmesa1joined
10:29:51  * blackmesa1quit (Ping timeout: 248 seconds)
13:05:13  * blackmesa1joined
14:13:32  * blackmesa1quit (Ping timeout: 276 seconds)
16:27:44  * sdellyssejoined
16:27:51  * sdellyssepart
17:06:57  * blackmesa1joined
18:58:50  * blackmesa1quit (Ping timeout: 258 seconds)
19:26:25  * blackmesa1joined
20:03:12  * blackmesa1quit (Ping timeout: 240 seconds)
20:05:07  * blackmesa1joined
20:31:12  * ShekharReddyquit (*.net *.split)
20:32:35  * ShekharReddyjoined
20:36:36  * ShekharReddyquit (Client Quit)
22:01:32  * blackmesa1quit (Ping timeout: 276 seconds)
23:05:16  * blackmesa1joined